Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád stanovuje (upravuje) pravidla a postupy na služby, produkty, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

 

Služby a dodané zboží se řídí

a) v případě dodávky soukromým ne podnikatelským osobám (občanu – spotřebiteli) v souladu s Občanským zákoníkem

b) v případě dodávky podnikatelským subjektům v souladu s obchodní smlouvou, případně Občanským zákoníkem

 

2. Popis dodávky

Reklamační řád se vztahuje na:

Lisované výrobky, dodávky dle podkladů zákazníka, dle výrobků včetně drobných kompletací

Každá dodávka je předána dokladem předání (dodací list).

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Dodací list slouží i jako záruční list.

Pokud si zboží nebo službu neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží nebo služby okamžik, kdy zboží nebo přebírá dopravce nebo pověřená osoba (řidič).

 

3. Způsob podání reklamace

a) Záruční podmínky jsou stanoveny tímto řádem (objednávkou). Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží, služby kupujícím.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, pokud nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, montáží, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením, opotřebením nebo působením jiných nestandardních jevů. Dodavatel má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady, vztahujícími se ke zboží.

Proces zahájení reklamace je zahájen pouze v případě, že zadavatel reklamace předá podnětnou reklamaci

a) písemně

b) elektronicky formou e-mailové zprávy na adrese: sejnoha.objednavky@seznam.cz

c) osobně v kanceláři firmy v době pracovní doby

Na reklamaci je sepsán 8D report, který musí obsahovat datum dodání, název výrobku, reklamované množství, popis závady.

 

4. Popis vypořádání reklamace

Pracovník po ohlášení reklamace stanoví stav reklamace, určí, zda jde o oprávněnou či neoprávněnou reklamaci.

V případě oprávněné reklamace se dohodne se zákazníkem na časovém harmonogramu při odstraňování závady, nebo nové výrobě.

Pokud nelze telefonicky určit závadu, vyžádá si výrobky nebo vzorky k posouzení, určí, o jakou závadu se jedná, případně sjedná nápravu. Nejde-li odstranit neprodleně (vzhledem k nedostupnosti kapacit, materiálu, formy atd.), zajistí firma po dohodě nápravu v co nejkratším termínu. Náklady s posouzením reklamace hradí zákazník v případě neoprávněné reklamace.

Reklamované zboží musí být vhodně zabaleno, aby nehrozilo jeho poškození při přepravě a manipulaci.

 

5. Povinnost prodávajícího

O výsledku reklamace vyrozumí reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Reklamace bude vyřízena dle bodu 4. této směrnice.

 

6. Definice některých pojmů reklamačního řízení

Přiměřenou slevou z ceny výrobku se rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady.

Odstoupení od smlouvy je úkon kupujícího, po němž má kupující nárok na vrácení obvyklé kupní ceny oproti vrácení výrobku, přičemž výše vracené částky může být snížena v případě nadměrného opotřebení výrobku.

Výměnou výrobku se rozumí poskytnutí nového výrobku stejného druhu oproti vrácení výrobku kupujícím.

Úměrnost požadavku na výměnu výrobku je dána, pokud by vzhledem k charakteru vady nebyla oprava výrobku ekonomická, což posuzuje prodávající.

Právo volby je možnost kupujícího zvolit některý z nároků, které jsou dány pro konkrétní druh vady (oprava, sleva, výměna výrobku, odstoupení od smlouvy), přičemž jakmile kupující volbu učiní, nemůže ji jednostranně změnit.

Opětovným vyskytnutím vady po opravě se rozumí situace, kdy se u výrobku potřetí vyskytne shodná vada, na níž se vztahuje záruka.

Větším počtem vad se rozumí situace, kdy se u výrobku vyskytnou nezávisle na sobě tři různé vady, na něž se vztahuje záruka.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. prosince 2020

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Pavel Šejnoha   

jednatel

 

Kontakt

Pavel Šejnoha
Semanín 231
560 02 Česká Třebová

+420 775 979 847

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode